Klimatskoga erbjuder företag och hushåll möjligheten att komplettera sitt klimatarbete med kvalitetssäkrade klimatinvesteringar i Sverige. Vi skapar lokal klimatnytta och bidrar till den globala klimatomställning som krävs för att vi ska nå 1.5-gradersmålet.

SVENSKA KLIMATSKOGAR

Klimatnyttan skapas lokalt

Våra klimatskogar består av snabbväxande lövträd som planteras på outnyttjad mark i samarbete med jordbrukare och på den svenska landsbygden. På detta sätt kan skogen ta upp koldioxid ur atmosfären och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för både klimat och samhälle.

Vetenskaplig grund

Svensk forskning

Odling av Klimatskogar bygger på forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som visar att snabbväxande träd är det mest kostnadseffektiva sättet att snabbt fånga upp koldioxid ur atmosfären. Deras forskning har visat att med optimerade odlingsmetoder och förädlade sorter av snabbväxande pilträd kan biomassatillväxten och koldioxidupptaget optimeras samtidigt som klimatnyttan för svenska förhållanden maximeras. Läs mer

CO2-upptaget beräknas i enlighet med ISO 14064-2:2019 och beskrivs utförligt i Klimatskogas Project Design Document (PDD).

 

Effektivt CO2-upptag

Snabb tillväxt

Klimatskogen planteras på mark som inte nyttjas för livsmedelsproduktion. Detta skapar nya arealer för koldioxidupptag. Genom Klimatskogens snabba tillväxt tas koldioxid upp mycket effektivt ur luften samtidigt som den fungerar som en naturlig markförbättrare. En Klimatskog beräknas exempelvis ta upp 5-10 gånger så mycket koldioxid som gran och tall under de 10 första åren vilket maximerar klimatnyttan. Läs mer 

Biologisk mångfald

Öka och främja den lokala artrikedomen

Klimatskogar främjar, enligt forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), den biologiska mångfalden i jordbruksbygden. I en odling av till exempel salix trivs fler arter av insekter, växter och fåglar än på omgivande åkrar och i odlingar av gran- och tallskog. Läs mer

Biologisk mångfald

Öka och främja den lokala artrikedomen

Klimatskogar främjar den biologiska mångfalden i naturen och är en viktig resurs för många arter. Viden (Salix) är viktiga värdar för 640 arter varav drygt 80 är rödlistade, och ytterligare 670 arter nyttjar dem.

Noggrann uppföljning

Satelliter o mätstationer

Vi samarbetar med Carbon Space Ltd vilket ger oss möjligheten att kontinuerligt verifiera klimatnyttan. Med hjälp av nyutvecklad AI-teknik och satelliter kan vi mäta det reella CO2-upptaget i våra Klimatskogar.

Från lokalt till globalt

Klimatskog bidrar till de globala utvecklingsmålen

Klimatskogas drivkraft och motivation är de globala målen för klimatet. Vår målsättning är att bidra till att Sverige blir klimatneutralt. Det innebär att vi måste ta ett större lokalt ansvar för våra CO2-utsläpp och minska beroendet av klimatkompensationer i andra länder.

Från lokalt till globalt

Klimatskog bidrar till de globala utvecklingsmålen

Klimatskogas drivkraft och motivation är de globala målen för klimatet. Vår målsättning är att bidra till att Sverige blir klimatneutralt. Det innebär att vi måste ta ett större lokalt ansvar för våra CO2-utsläpp och minimera beroendet av klimatkompensationer i andra länder.

Upplys din omgivning

Visa ditt engagemang i klimatfrågan!

När du investerar i Klimatskog får du ett personligt intyg på att du bidragit till en ekologiskt hållbar framtid. Låt det inspirera och påverka andra att göra detsamma. Tillsammans gör vi skillnad.

Den ifrågasatta klimatkompensationen

Klimatskoga kan skapa riktig klimatnytta

Klimatkompensation och i synnerhet trädplantering har kritiserats för att ge osäker klimatnytta på längre sikt. Skogsplanteringar kan också ha negativa sociala konsekvenser för de som berörs och vara skadligt för biodiversiteten. Genom att plantera klimatskog i Sverige kan vi förhindra dessa risker och göra det enklare att kontrollera klimatnyttan på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Läs mer om klimatkompensation här

KOM IGÅNG

Framtiden växer på träd.
Investera i Klimatskog!

Kom igång med att investera i svenska Klimatskogar
och kompensera för era CO2-utsläpp.

Klimatgåvan med dubbel effekt

Skänk en present som gör skillnad nu och i framtiden. Med Klimatgåvan får mottagaren både känslan av att ha bidragit till miljön och vetskapen om att du valt en present med omtanke.