Frågor och Svar

Klimatskoga gör riktig klimatnytta

Vad menas med klimatnytta?
Klimatskog gör klimatnytta genom att fånga upp koldioxid medan den växer. Träden i våra Klimatskogar binder kol i marken och sin biomassa. Detta bidrar till att minska CO2 i atmosfären och på så vis begränsas den globala uppvärmningen.

Biomassan från Klimatskogen används till långtidslagring av kol genom produktion av biokol – PyCCS (Pyrogenic carbon capture and storage) för att neutralisera CO2-utsläpp.

Vad menas med klimatkompensation?

De koldioxidutsläpp som idag inte kan reduceras genom omställning i form av effektivisering och tekniska lösningar, behöver kompenseras/neutraliseras genom någon form av klimatinvestering.
Att klimatkompensera innebär att du investerar i projekt som har till syfte att minska utsläppen av fossila växthusgaser eller fånga upp och neutralisera koldioxid ur atmosfären. Med en investering i Klimatskog bidrar du till en lokal effektiv klimatnytta baserad på beprövad vetenskaplig metod.
Klimatskogas odlingar kan verifieras och kvantifieras då odlingarna görs i Sverige. Klimatskoga är ett svenskt bolag vilket ger förutsättningar för insyn och transparens och skapar goda förutsättningar för tredjepartsgranskning av klimatnyttan.

Vår syn på klimatkompensationer

Klimatinvesteringar i Klimatskogar är inte ett alternativ till att minska sina CO2-utsläpp utan ett komplement. Vi vill inte bidra till någon form av greenwashing utan vår målgrupp är företag och hushåll som aktivt jobbar med att minska sina CO2-utsläpp med målsättningen att nå 1.5-gradersmålet. Men det finns tyvärr få hushåll eller företag som idag kan nå netto-noll koldioxidutsläpp utan någon form av initial klimatkompensation oavsett hur ambitiösa de än är.

Vi erbjuder lösningar för att kunna balansera det befintliga CO2-överskottet under denna omställning. Vår målsättning är att behovet av klimatkompensation ska minska i takt med att företag och hushåll själva successivt reducerar sina CO2-utsläpp.

Klimatskogar

Vad är en Klimatskog?

Klimatskog är planteringar med snabbväxande lövträd, t ex pil och poppel, som görs på mark som tidigare inte varit beskogad. Exempel på detta är jordbruksmark i träda och kontaminerad mark. På så vis skapas nya arealer (additionalitet) för koldioxidupptag, vilket är den viktigaste faktorn för en effektiv klimatkompensation.
Trädsorterna är förädlade och utvalda för att på ett effektivt sätt fånga upp så mycket CO2 som möjligt för svenska förhållanden.
Klimatskog fungerar som en naturlig jordförbättrare som kontinuerligt ökar markens bördighet för framtida livsmedelsproduktion.
Klimatskog används även som en kostnadseffektiv, biologisk marksanerare som renar förorenade marker från miljögifter t ex kemikalier och tungmetaller.

Du kan läsa mer här

Vad är skillnaden på Klimatskog och vanlig svensk barrskog?

Klimatskog består av snabbväxande lövträd och som fångar upp betydligt mycket mer CO2 än vanlig barrskog, då de växer 5-10 ggr snabbare.
En Klimatskog skördas var 3-4 år och växer sedan upp igen utan någon nyplantering.

Vilka är fördelarna med att investera/kompensera i svenska Klimatskogar?

Det ger svenska företag och familjer möjligheten att neutralisera de koldioxidutsläpp som ej går att reducera med hjälp av klimatsmarta tjänster och produkter.
Det minskar vårt beroende av klimatkompensationer i andra länder vilket vilket vi anser är en mer långsiktigt ekologiskt och socialt hållbar lösning.
Klimatskog gynnar vår natur och bidrar till en ökad biologisk mångfald i jordbruksbygd. Fåglar, humlor och bin trivs bra i denna typ av skog då skogen skapar skydd och mat.
Sammantaget ger detta dig möjligheten att ta ansvar för dina CO2-utsläpp och samtidigt bidra till klimatnytta och en levande landsbygd.

Hur beräknas CO2-upptaget i en Klimatskog?

Det uppskattade koldioxidupptaget baseras på vetenskaplig grund från forskning och studier av bl a Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Lars Christersson (professor emeritus i skoglig intensivodling) samt beräkningar utförda av Håkan Rosenqvist, agronom, Jordbruksverket. Man beräknar den totala mängden koldioxid som tagits upp av Klimatskogen per hektar och år.

För att verifiera koldioxidupptaget samarbetar Klimatskoga även med företaget Carbon Space Ltd vilket ger oss möjligheten att kontinuerligt monitorera klimatnyttan. Med hjälp av nyutvecklad AI-teknik och satelliter mäts det reella CO2-upptaget i Klimatskogarna, vilket ger oss mycket goda möjligheter att kvalitetssäkra våra kunders klimatinvesteringar.

CO2-upptaget beräknas i enlighet med ISO 14064-2:2019 och beskrivs utförligt i Klimatskogas Project Design Document (PDD).

Vad används Klimatskogen till när den skördas?
Biomassan från Klimatskogen används till långtidslagring av kol genom produktion av biokol – PyCCS (Pyrogenic carbon capture and storage) för att neutralisera CO2-utsläpp.

Företag

Varför ska ditt företag investera i klimatet?

Dagens kunder är miljömedvetna och väljer hellre en producent eller leverantör som kan påvisa att de tar ett aktivt miljöansvar. De flesta förväntar sig att alla företag ska bidra till att minska den globala uppvärmningen.

Företag kan använda investeringen i Klimatskog i sin klimatredovisning och hållbarhetsstrategi samt marknadskommunikation vilket bidrar till att stärka det egna varumärket.

Hur beräknar jag mitt företags CO2-utsläpp?

De flesta företag använder GHG-protokollet som är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden och används av nationer, organisationer och företag som ett verktyg för att förstå och kvantifiera sina utsläpp av växthusgaser.

Om ditt företag inte har interna resurser för att beräkna genererade CO2-utsläpp kan Klimatskoga bistå med konsulting. Vi erbjuder även utan kostnad att ta hjälp av vår CO2-kalkylator som baserar sig på GHG-standarden.

Resultatet du får visar hur många ton CO2 per år ditt företag uppskattningsvis genererar. Detta ger dig underlaget för hur många ton du behöver neutralisera.
Beräkningsunderlaget används sedan för att sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål och ta fram en plan för hur man kan/ska minska sina utsläpp.

Du kan läsa mer om hur Du använder GHG protokollet här

Hur kan vårt företag använda Science-based targets (SBT)?

Science Based Targets-initiativet (SBTi) driver ambitiösa klimatåtgärder för den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta upp vetenskapsbaserade klimatmål för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna.

Om ni arbetar enligt ’SBTi’ så kan neutralisering av koldioxidutsläpp först göras när ert företag lyckats reducera era egna koldioxidutsläpp med mer än 90 procent. Neutralisering bör då ske genom att koldioxiden långtidslagras, t ex genom biokol (PyCCS – Pyrogenic carbon capture and storage) eller via BECCS (Bio Energy with Carbon Capture and Storage innebär att koldioxiden efter förbränning av biobränslen fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer).

Det är givetvis svårt att reducera koldioxidutsläppen inom alla värdekedjor till 90% eller mer och på vägen dit är det rekommenderat att ert företag gör klimatinvesteringar, exempelvis genom att köpa Klimatskog. Kontakta oss så hjälper vi er att nå dessa mål med hjälp av en specialanpassad klimatinvestering.

Läs mer om SBTi här.

Hur kan vårt företag kommunicera ansvarsfullt i vår marknadsföring?

I den här videon från Konsumentverket får ni en snabb genomgång av de lagar som spelar roll för hur ni får marknadsföra hållbarhetsaspekter.

Läs mer i Konsumentverkets skrift “Miljöpåståenden om klimatkompenserade produkter i marknadsföring”.

Klimatkompensation, klimatneutral och netto noll är begrepp som används flitigt när företag kommunicerar sitt klimatarbete. Nu finns riktlinjer från Internationella Handelskammaren (ICC) för hur och när begreppen bör användas. Läs dem här.

Hushåll

Vad kan du göra för att ta ansvar för ditt och din familjs CO2-utsläpp?

De flesta hushåll deltar på olika sätt i omställningsarbetet för att minska våra koldioxidutsläpp. Vi på Klimatskoga erbjuder hushåll möjligheten att kompensera för de koldioxidutsläpp som idag inte går att neutralisera med klimatsmarta produkter och tjänster genom att klimatinvestera i svenska Klimatskogar.

För att ta reda på ditt hushålls klimatpåverkan kan du ta hjälp av vår CO2-kalkylator. Du matar in uppgifter om ditt boende, resande, matvanor och CO2-kalkylatorn beräknar och summerar ditt sammantagna CO2-utsläpp i antal ton per år.

När du fått resultatet från CO2-kalkylatorn så anger du antalet ton per år med CO2 ditt hushåll vill kompensera för och lägger i varukorgen. När köpet är genomfört så verifierar vi din “klimatinvestering” genom ett intyg som tydligt redovisar hur mycket CO2 du kompenserat för.