0 Objekt

CO2-KALKYLATOR FÖR FÖRETAG

Scope 3 (version 1.0.0)

Scope-3
  • Företagsinfo
  • Anställdas pendling
  • Hotellvistelser
  • Flyg
  • Material
  • Gods
  • Avfall
  • Vattenförbrukning
  • Vattenrening
  • Resultat

Steg 1: Företagsinformation

Det här är andra delen i CO2-kalkylatorn för företag som denna gång omfattar GHG-protokollets Scope 3.
Fyll i dina grundläggande företagsuppgifter. Du kan även fylla i ett eget ID i fältet 'Dokument-ID' samt göra egna noteringar i fältet 'Egna anteckningar’.
m2

GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden som används av nationer och företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.

Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope: Scope 1 - Direkta utsläpp, Scope 2 - Indirekta utsläpp, Scope 3 - Indirekta utsläpp i leverantörsledet.

GHG protokollets grundprinciper för CO2-beräkningar och marknadskommunikation
Relevans (Relevance)
Säkerställ att er GHG-beräkning återspeglar ert företags faktiska CO2-utsläpp, så att era användare/kunder får tillgång till ett relevant beslutsunderlag när de väljer leverantör.

Fullständighet (Completeness)
Redogör för alla utsläppskällor inom de kategorier ni valt att inkludera. Redogör för de delar ni valt att exkludera.

Jämförbarhet (Consistency)
Använd en genomarbetad metodik för att kunna jämföra era CO2-utsläpp över tid. Dokumentera alla relevanta förändringar av ex. grunddata, omfattning och metodik.

Transparens (Transparency)
Dokumentera noggrant er process med att minimera era CO2-utsläpp, ange vilka antaganden ni gjort och de källor och metoder ni använt för att skapa spårbarhet.

Noggrannhet (Accuracy)
Säkerställ att ni systematiskt använder korrekt grunddata för att minimera osäkerhet och felkällor i era beräkningar.

Scope 1
Innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget. Exempel på utsläpp i Scope 1 är egna fabriker/anläggningar, köldmedieläckage (kylrum, AC), egna lastbilar och arbetsmaskiner

Mobil förbränning
Stationär förbränning
Transportfordon
Köldmedier och flyktiga ämnen

 

Scope 2
Består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenten.

El och värme

 

 

Scope 3
Omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2. Exempel på kategorier i scope 3 som kan redovisas är inköpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade processer, inköpta transporter, avfall från verksamheten, tjänsteresor, pendling, hyrd utrustning, distribution, användning av produkt, hantering av avfall från såld produkt och franchise.

Anställdas pendling
Hotellvistelser
Flygresor
Material
Godstransporter
Avfall
Vattenförbrukning
Vattenrening

 

 

Välkommen med din feedback på aktuella funktioner och önskemål om förbättringar av kalkylatorn!
Skriv till kalkylatorfeedback@klimatskoga.se eller använd kundchatten nere i högra hörnet.