Klimatskoga beviljades finansiering från Energimyndigheten

Nyheter

nov 18, 2022

Klimatskoga har beviljats finansiering från Energimyndigheten inom ramen för BIO+ programmet för att genomföra en förstudie för att undersöka vad som krävs för att lyckas med att odla Paulownia för svenska förhållanden.

Paulownia är en lövträdsart med en exceptionell tillväxt och koldioxidupptagningsförmåga som framgångsrikt odlas i flera EU-länder med klimatzoner som liknar Sveriges.
Denna art odlas inte i Sverige idag men återfinns som solitärer i trädgårdar och parker i södra Sverige. Paulownia skulle kunna skapa nya möjligheter för kostnads- och yteffektiv produktion av biomassa, som kan användas för substitution av fossila bränslen och bidra till en ökad försörjningstrygghet av biobaserad energi i Sverige. Paulownia är även intressant för virkesproduktion.
Klimatskoga ser fram emot ökade kunskaper kring Paulownia och dess möjligheter.