Klimatskog bidrar till att göra din kommun klimatsmart

Klimatskog – Effektivt koldioxidupptag och sanering av miljögifter.

Konceptet bygger på odling av klimatskog inom Kommunen. Klimatskogen baseras på en ny odlingsmetodik av pilträd, som mycket effektivt tar upp koldioxid ur luften. En klimatskog beräknas ta upp 5-10 gånger så mycket koldioxid som gran och tall per yt- och tidsenhet. Regeringsutredningen ’Vägen till en klimatpositiv framtid’ rekommenderar minst 40 000 ha planteringar av snabbväxande lövträd på svensk mark som en del i att göra Sverige koldioxidneutralt.

Inte bara koldioxidupptag.
‘Smarta träd’ skapar många nyttor.

Klimatskog skapar förutsättningar för biodiversitet.

Klimatskogar bidrar till en ökad mångfald och blir en fristad för insekter, fjärilar, bin och småfåglar.Salix (Viden) är viktiga värdar för närmare 640 arter, varav drygt 80 rödlistade, och ytterligare drygt 670 arter nyttjar dem. En hög andel (52 %; 334 arter) av de värdberoende arterna är specialiserade på viden, men bara 21 av dem är rödlistade. Källa: Värdväxters betydelse

Klimatskog renar och saneras mark och/eller fastlägger miljögifter i marken.

Det finns flera studier gjorda på pilträd som visar att träden tar upp och i vissa fall bryter ned ex. PFAS, DDT, kvicksilver, arsenik, ftalater tungmetaller och organiska föroreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och polyklorerade bifenyler (PCB). Träden används också för att rena åkermark från kadmium och för att sanera oljedepåer från olja, bensin och diesel. 

Klimatskog kan användas som buffertar i avrinningsområden som lätt översvämmas.

Klimatskog trivs bra på våta marker och i ett scenario där stadsmiljöer oftare kan komma att drabbas av översvämningar är odling av klimatskog ett alternativ som buffert mot översvämningar. Vilket även hindrar miljögifter m.m. från att spridas till närliggande vattenssytem och sjöar. Detta bidrar till att minska vår miljöpåverkan på Östersjön som de flesta vattensystemen har en koppling till.

Lokala Klimatskogar kan finansieras helt eller delvis av lokala företag

Genom ökad medvetenhet kring klimatfrågor har många företag behov av att aktivt arbeta på sin klimatpåverkan. Fram tills idag har klimatkompensation gjorts genom energi- och klimatprojekt i utvecklingsländer vilket starkt börjar ifrågasättas.  Vi erbjuder möjligheten till lokala klimatinvesteringar där företag ges möjlighet att klimatkompensera genom att finansiera lokala klimatskogar i kommunen.

Marksanering av miljögifter

När det gäller marksanering så samverkar vi med vårt systerföretag Clean Nature som är experter på biologisk marksanering. Vi tar fram en saneringsmetodik för varje enskilt projekt där vi kombinerar de växter som ger största möjliga effekt för de miljögifter som ska saneras och/eller fastläggas

Läs gärna mer om projektet SMARTA VÄXTER I KLIMATETS TJÄNST “SVIKT” där vi i samverkan med Clean Nature, Järfälla Kommun, Vinnova och Barkarby Science odlar Klimatskog för markrening, biologisk mångfald och CO2-upptag.

Välkommen att kontakta oss för att boka möte!