Introduktion till Klimatskogas CO2-kalkylator för företag

Bakgrund

Klimatskogas CO2-kalkylator är ett förenklat beräkningsverktyg som är utformat för att hjälpa små och medelstora företag att uppskatta och dokumentera sina årliga utsläpp av växthusgaser (CO2e). Beräkningsmodellen baseras på den senaste standarden från Green House Gas protocol (GHG) och Naturvårdsverket.

 

Övergripande instruktion

1. Definiera

Du börjar med att definiera vilka delar av dina växthusgasutsläpp du ska kompensera för. Scope 1 – Direkta utsläpp, Scope 2 – Indirekta utsläpp, Scope 3 – Indirekta utsläpp från din/er leverantörskedja.

 

2. Samla in

Du samlar in relevant data som behövs för att beräkna företagets växthusgasutsläpp. Detta innefattar fakturor från dina leverantörer ex. vatten, el och uppvärmning samt fakturor och underlag för ex. bilar, transporter och flygresor.

3. Kvantifiera

Beräkna företagets växthusgasutsläpp med hjälp av vår kalkylator eller Greenhouse gas protocols verktyg för att fastställa en baslinje. Hoppa över de steg som ej är relevanta för din verksamhet.

4. Kompensera

Gå till Företagssidan och klimatinvestera i den mängd med CO2-upptag du behöver för att balansera dina växthusgasutsläpp.

5. Optimera

Gör en årlig plan för hur du kan minska företagets CO2-utsläpp och gradvis minska behovet av framtida klimatinvesteringar. Använd kalkylatorn för att utvärdera effekten av olika lösningar.

GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden som används av nationer och företag som ett verktyg för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser.

Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope: Scope 1 - Direkta utsläpp, Scope 2 - Indirekta utsläpp, Scope 3 - Indirekta utsläpp i leverantörsledet.

GHG protokollets grundprinciper för CO2-beräkningar och marknadskommunikation
Relevans (Relevance)
Säkerställ att er GHG-beräkning återspeglar ert företags faktiska CO2-utsläpp, så att era användare/kunder får tillgång till ett relevant beslutsunderlag när de väljer leverantör.

Fullständighet (Completeness)
Redogör för alla utsläppskällor inom de kategorier ni valt att inkludera. Redogör för de delar ni valt att exkludera.

Jämförbarhet (Consistency)
Använd en genomarbetad metodik för att kunna jämföra era CO2-utsläpp över tid. Dokumentera alla relevanta förändringar av ex. grunddata, omfattning och metodik.

Transparens (Transparency)
Dokumentera noggrant er process med att minimera era CO2-utsläpp, ange vilka antaganden ni gjort och de källor och metoder ni använt för att skapa spårbarhet.

Noggrannhet (Accuracy)
Säkerställ att ni systematiskt använder korrekt grunddata för att minimera osäkerhet och felkällor i era beräkningar.

Scope 1
Innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget. Exempel på utsläpp i Scope 1 är egna fabriker/anläggningar, köldmedieläckage (kylrum, AC), egna lastbilar och arbetsmaskiner

Mobil förbränning
Stationär förbränning
Transportfordon
Köldmedier och flyktiga ämnen

 

Scope 2
Består av indirekta utsläpp från inköpt el, ånga, värme och kyla, som sker hos producenten.

El och värme

 

 

Scope 3
Omfattar de utsläpp som verksamheten ger upphov till, men som inte omfattas av scope 1 eller scope 2. Exempel på kategorier i scope 3 som kan redovisas är inköpta varor och tjänster, bränsle- och energirelaterade processer, inköpta transporter, avfall från verksamheten, tjänsteresor, pendling, hyrd utrustning, distribution, användning av produkt, hantering av avfall från såld produkt och franchise.

Anställdas pendling
Hotellvistelser
Flygresor
Material
Godstransporter
Avfall
Vattenförbrukning
Vattenrening

 

 

Frågor & Svar

Vilka scope ska jag inkludera?

Du bör åtminstone inkludera Scope 1 och Scope 2 utsläpp i dina första beräkningar. Scope 3 inkluderar utsläppsdata som omfattar din leveranskedja.

Hur ofta ska jag använda kalkylatorn?

Du kan/bör använda CO2-kalkylatorn minst en gång per år för att kunna följa upp tidigare resultat och de åtgärder du genomfört för att minska dina växthusgasutsläpp. Resultaten kommer att lagras på ditt konto, som skapas när du avslutar beräkningen för enkel åtkomst.

Var kan jag lära mig mer om de olika stegen i kalkylatorn?

Om du känner dig osäker på växthusgasberäkningar kan du utföra en testberäkning för att hjälpa till att definiera gränserna och få en överblick över den information du behöver samla in innan du kan slutföra din första beräkning.

Vad gör jag om mitt företag har flera anläggningar?

Om du har flera fastigheter/kontor med olika abonnemang för el, värme och vatten behöver du göra separata beräkningar för var och en av dem.

Hur får jag relevant information om den ingår i min hyra?

Om du hyr din fastighet/kontor, fråga din hyresvärd om en uppskattad förbrukning för de relevanta utsläppskällorna du inte betalar för direkt.