Villkor för Klimatskogas Affiliate för skolklasser

**Definition av parter**
”Klimatskoga”, ”Klimatskoga.se”, ”vi” och ”oss” i detta kontrakt avser bolaget Klimatskoga i Sverige AB.
”Affiliate”, ”ni” och ”er/t” avser kontaktpersonen som anmält skolklassen till Klimatskogas Affiliateprogram för skolklasser och godkänt dessa villkor.

Genom att anmäla klassen till Klimatskogas Affiliateprogram för skolklasser godkänner ni nedanstående villkor. Senaste uppdateringen av våra villkor finns alltid att läsa på denna sida.
Om överträdelser av dessa villkor sker kan ert Affiliate-konto komma att frysas eller avslutas. I ett sådant läge kommer inte innestående provisioner att utbetalas.

1. Kontot
Som Affiliate måste ni uppge kontaktpersonens fullständiga namn och korrekt e-postadress samt övrig information som efterfrågas i samband med registreringen.

Ni får inte använda kontot i olagligt syfte. När ni använder programmet och kontaktpersonens Affiliate-konto får inga gällande lagar brytas.

Vi förbehåller oss rätten att frysa intjänad ersättning som erhållits genom bedrägeri, genom tvivelaktiga eller olagliga metoder enligt Marknadsföringslagen.

2. Integritet
Vi värnar om er integritet. Att ni som kund känner förtroende för oss i hur vi värnar om er integritet är mycket viktigt för oss. Läs mer i vår Integritetspolicy här.

3. Skyldigheter för er som Affiliate
Registrerad kontaktperson måste vara över 18 år.

Ni ansvarar för att klassens vidare kommunikation av Klimatskogas erbjudande inte förvanskas och på något sätt blir olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, pornografiskt, sexistiskt eller oanständigt.

Som Affiliate får ni uppsåtligen inte generera eller medverka till att konstgjord trafik genereras till Klimatskoga.se Med konstgjord trafik menas ogiltiga avslut vilka kan härröras frånt ex crawlers, spindlar och robotar.

4. Skyldigheter för Klimatskoga i Sverige AB
Klimatskoga.se tillhandahåller och administrerar detta Affiliate-program. Klimatskoga.se ansvarar också för att tillhandahålla länkar och kommunikationsmaterial som ni använder er av inom ramen för detta program. Klimatskoga ansvarar för att detta material inte strider mot upphovsrätten.
Klimatskoga kan när som helst kräva att en Affiliate tar bort eller upphör att använda tillhandahållet material vilket måste efterföljas.

5. Provision
För att ett köp ska vara provisionsberättigat måste köpet ha gjorts på hemsidan Klimatskoga.se samt även bevisligen kunna härröra från trafik via er unika Affiliate-länk.
För att provision skall vara berättigad när kunden har nått hemsidan via Affiliate-länken måste köpet ha gjorts inom 40 dagar från det att kunden för första gången besökte sidan via er unika Affiliate-länk.

För genomförda köp via er unika Affilate-länk, betalar Klimatskoga en provision på 100 kr per köpt ton CO2-upptag. Klimatskoga i Sverige AB förbehåller sig rätten att gå in och ändra Affiliate-provisionen om köp går tillbaka.

6. Utbetalning
Utbetalning sker till det konto vilket ni som Affiliate uppgivit vid registreringen och efter det att er kampanj är avslutad. Det åligger er som Affiliate att ansvara för att kontouppgifterna är korrekta.

Intjänad provision kan ses på ert Affiliate-konto på klimatskoga.se.

7. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med det att du som kontaktperson för skolklassen har godkänts som Affiliate till dess avtalet sägs upp eller hävs.

Du som Affiliate har rätt att när som helst säga upp detta avtal.

Klimatskoga har rätt att häva avtalet utifall ni som Affiliate bryter mot ovan beskrivna villkor (se punkterna 1 o 3).

Vid hävning av avtalet skall Klimatskoga i Sverige AB omedelbart underrätta Affiliate om detta förhållande.

På detta avtal skall svensk lag tillämpas.

Karlstad 20 februari 2023